INSTRUCCIONS DE CONSULTA

1. CERCA BÀSICA

Si voleu consultar un article determinat del diccionari, escriviu en la casella  Entrada a cercar  el mot que voleu consultar i seleccioneu la condició de cerca És igual a. El programa buscarà les unitats que coincideixin amb el text cercat, generalment una, i obtindreu l’article sol·licitat.

Si el text que escriviu a la cerca correspon a més d’una unitat, ja siguin entrades del diccionari o formes d’una entrada, en la llista de resultats us apareixeran les diverses entrades possibles perquè pugueu seleccionar la que us convé.

1.1. Cerca d'un mot sencer o d’una seqüència de caràcters

Hi ha quatre condicions de cerca aplicables al text que introduïu en la casella  Entrada a cercar :

 • a) És igual a: El programa buscarà les unitats que coincideixin amb els caràcters introduïts.
 • b) Comença per: El programa buscarà les unitats que tinguin al començament els caràcters introduïts.
 • c) Acaba en: El programa buscarà les unitats que tinguin al final els caràcters introduïts.
 • d) Conté: El programa buscarà totes les unitats que continguin els caràcters introduïts. Aquesta condició de cerca inclou les tres anteriors.

1.2. Llista de resultats i visualització de l’article

Al costat esquerre de la finestra apareix la llista de resultats amb les entrades del diccionari que compleixen les condicions que heu establert. Un botó a la part superior esquerra, , permet amagar la llista de resultats si necessiteu donar més espai a la presentació de l’article i permet també tornar-la a mostrar, a voluntat.

La llista es pot copiar i guardar en un arxiu o bé es pot imprimir mitjançant el botó pertinent situat al capdamunt.

A la dreta de la llista de resultats apareix l’article corresponent a la primera entrada de la llista. També es pot copiar i guardar en un arxiu o bé imprimir clicant el botó pertinent situat a la part superior dreta. El quadre de diàleg que s’obre quan cliqueu el botó d’impressió us permet, mitjançant les opcions de destinació d’aquest quadre, imprimir l’article o bé desar-lo en format PDF.

Si cliqueu sobre qualsevol altra entrada de la llista de resultats, obtindreu, a la banda dreta, l’article corresponent.

En el cas de la cerca amb la condició És igual a, si hi ha més d’un resultat en la llista de resultats, es mostra l’article corresponent a l’entrada que més s’acosta al text introduït en la casella de cerca, que no és necessàriament la primera entrada de la llista. Per exemple, en la cerca de la seqüència segons amb la condició És igual a, la llista de resultats mostra per ordre alfabètic cinc entrades, segó m., segon1 adj., segon2 m., segon3 m. segona f. i segons prep., però l’article que es mostra a la part dreta és el corresponent a la darrera entrada, segons prep.

La cerca bàsica no distingeix entre majúscules i minúscules.

El guionet, l’apòstrof i l’espai en blanc són caràcters tinguts en compte en la cerca, com qualsevol caràcter alfabètic. Per exemple, no s’obté cap resultat amb el text camasec, perquè cal escriure’l amb guionet, cama-sec.

Pel que fa als accents i la dièresi, no són tinguts en compte a l’hora de mostrar la llista de resultats; la llista de resultats conté les formes que compleixen la condició independentment dels accents i la dièresi. Per exemple, si busqueu entrades acabades en –età, a la taula de resultats hi trobareu tant tafetà com maneta o galeta. Per a obtenir només mots que continguin una determinada vocal accentuada o amb dièresi cal anar a la cerca avançada, en què hi ha la funció , que permet tenir o no tenir en compte els accents i la dièresi a voluntat.

Ara bé, en el cas de la cerca amb la condició És igual a, una seqüència amb accent com ara tretzè dona els resultats tretze1 num., tretze2 m., tretzè1 num., tretzè2 num. i tretzè3 adj., i l’article mostrat correspon al tercer resultat, tretzè1, que és la primera entrada de la llista que coincideix exactament amb el text cercat, accent inclòs.

1.3. Presentació completa i presentació sintètica d’un article

Com que hi ha bon nombre d’articles del DEIEC que contenen una quantitat notable d’informació i això pot dificultar en algun moment la localització de dades bàsiques dins l’article, s’ofereixen dues possibles presentacions dels articles: una presentació completa i una presentació sintètica.

La presentació completa mostra l’article amb tota la informació disponible a la vista, i és la que apareix per defecte.

Al costat de la capçalera de l’entrada trobareu un enllaç per a anar de la presentació completa a la sintètica, , o viceversa, .

En el cas d’articles que contenen només informació essencial, la presentació completa i la sintètica són idèntiques i, per tant, es prescindeix dels enllaços i .

La presentació completa conté les informacions següents:

 • capçalera de l’article, que comprèn la forma canònica de l’entrada, la categoria lèxica i, si n’hi ha, les formes flexives o el botó de conjugació, les informacions d’ús referides a l’entrada i la partició sil·làbica de l’entrada
 • accepcions, amb la subcategoria lèxica quan n’hi ha, les informacions d’ús referides a l’accepció si n’hi ha, l’àrea o àrees temàtiques a què pertany l’accepció, la definició i totes les exemplificacions disponibles
 • locucions, si n’hi ha, amb la capçalera completa, que comprèn la forma canònica de la locució, les formes alternatives de la locució si n’hi ha i la categoria lèxica de la locució; les informacions d’ús referides a la locució si n’hi ha; les accepcions, amb l’àrea o àrees temàtiques a què pertanyen, les informacions d’ús referides a l’accepció si n’hi ha, la definició i totes les exemplificacions disponibles
 • mots relacionats, si n’hi ha, amb la capçalera completa, que comprèn la forma canònica del mot relacionat, la categoria lèxica, les formes flexives o el botó de conjugació si n’hi ha i totes les exemplificacions disponibles

Algunes d’aquestes informacions, considerades no essencials, poden ésser ocultades selectivament clicant sobre el botó corresponent.

La presentació sintètica mostra només els elements essencials de l’article:

 • capçalera de l’article, que comprèn la forma canònica de l’entrada, la categoria lèxica i les formes flexives o el botó de conjugació si n’hi ha
 • accepcions, amb la subcategoria lèxica quan n’hi ha, l’àrea o àrees temàtiques a què pertany l’accepció, la definició i el primer exemple d’ús o la primera coocurrència
 • locucions, si n’hi ha, amb la capçalera completa, que comprèn la forma canònica de la locució, les formes alternatives de la locució si n’hi ha i la categoria lèxica de la locució, seguida de les accepcions, amb l’àrea o àrees temàtiques a què pertanyen, la definició i el primer dels exemples
 • capçalera dels mots relacionats, si n’hi ha, amb la forma canònica del mot relacionat, la categoria lèxica i les formes flexives quan n’hi ha

Allà on la presentació sintètica oculta informació, apareix un botó que ho indica, . Fent-hi un clic, es mostra aquesta informació. La podeu tornar a ocultar fent clic sobre el botó .

Tant si esteu veient l’article en la presentació completa com si el veieu en la presentació sintètica:

L’aparició del símbol precedint una entrada, una locució o una accepció, indica l’existència de sinònims per a l’entrada, la locució o l’accepció assenyalades. Amb un clic sobre aquest símbol fareu aparèixer una línia amb el sinònim o sinònims existents i clicant-hi de nou la podeu tornar a ocultar.

Les definicions en color blau són remissions a altres articles. Posant-hi el cursor al damunt, sense fer clic, apareix el text de la definició objecte de la remissió. Fent-hi clic, s’activa l’enllaç que porta a l’article de destinació de la remissió.

A la part superior dreta de la pantalla podeu trobar circumstancialment un enllaç amb la llegenda Mostra els sinònims , que permet fer aparèixer simultàniament els sinònims allà on el símbol precedint l’entrada, una locució, una accepció o un mot relacionat n’indica l’existència.

1.4. Presentació de la conjugació verbal

En els articles amb categoria lèxica verb, al costat de l’entrada apareix un botó, , que permet accedir a la flexió del verb que esteu consultant.

Si hi cliqueu, s’obrirà una finestra que mostra les formes flexives corresponents als cinc grans dialectes del català disposats segons el pes demogràfic, de major a menor: central, valencià, balear, nord-occidental i septentrional. Clicant sobre el nom del dialecte se us presentarà la conjugació corresponent a aquell dialecte.

Les formes en lletra de color negre són comunes a tots cinc dialectes. El color blau indica que aquella forma en concret no és idèntica en algun dels dialectes. Si hi poseu el punter damunt, veureu aparèixer una finestreta emergent amb les formes corresponents als altres dialectes per a aquella mateixa persona, temps i mode verbal, i podreu conèixer quin és el dialecte o dialectes que tenen una forma diferent.

A la part superior dreta de la finestra de conjugació hi ha un botó, , que us permet preseleccionar quin dialecte voleu veure per defecte sempre que accediu a la conjugació d’un verb del diccionari. Aquesta preferència es desarà entre les galetes del navegador del vostre dispositiu.

1.5. Mots que no tenen un article propi

En el DEIEC hi ha prop de 6.000 entrades secundàries, que no tenen un article propi, sinó que la informació que els correspon es troba dins l’article d’una entrada principal, de la qual depenen.

Hi ha tres tipus d’entrades secundàries:

Mots relacionats

Són derivats amb significat i estructura sintàctica predictibles a partir dels significats i la sintaxi del mot base (per exemple, abdicació respecte de abdicar).

Com que el significat i el funcionament sintàctic d’un mot relacionat estan estretament lligats al significat i al funcionament de les accepcions del mot base, la consulta mostra l’article del mot base del qual deriva en presentació sintètica i precedit de l’encapçalament [mot cercat] és dins: i a la part final de l’article se us mostra el mot relacionat en presentació completa, acompanyat de la seva exemplificació.

Formes

Les entrades d’aquest tipus no són exactament entrades de diccionari sinó formes flexives no predictibles (per exemple, vejam, forma arcaica de la primera persona del plural del verb veure) o formes que adopten determinades entrades segons les característiques dels mots que les precedeixen o segueixen (per exemple, l’, ‘ns).

La consulta d’un mot d’aquest tipus presenta l’article del mot del qual és forma precedit de l’encapçalament [mot cercat] és una forma de:. L’article que se us presenta mostra el mot que era objecte de la vostra cerca dins la informació d’ús que s’hi associa.

Mots lligats

Són mots que formen part d’una locució i que no tenen existència fora de la locució (per exemple, pirandó, dindi).

La consulta d’un mot d’aquest tipus presenta l’article que conté la locució de què forma part precedit del text [mot cercat] forma part d’una locució a:.

A continuació, es mostra únicament la capçalera de l’article dins el qual és descrita la locució, seguida de la locució pròpiament dita amb totes les informacions que té associades.

Podeu visualitzar sencer l’article que conté la locució si cliqueu sobre el botó Article sencer que trobareu a la part superior dreta de l’àrea de visualització de l’article.

1.6. Navegació entre articles

Des d’un article del DEIEC es pot accedir fàcilment a altres articles del diccionari per dues vies: mitjançant les remissions sinonímiques i mitjançant la navegabilitat del text dels articles.

Remissions sinonímiques

Quan en un article hi ha una definició sinonímica, distingida amb lletra de color blau, que remet a una entrada, a una locució o a una accepció, fent-hi un clic accedireu a l’article de destinació de la remissió.

Si la remissió és a una entrada, fent-hi un clic apareixerà sencer l’article de destinació, en presentació completa. Si la remissió és a una locució, clicant-hi us apareixerà la capçalera de l’article que conté la locució i la locució mateixa amb totes les seves accepcions en presentació completa.

Si la remissió és a una accepció, apareix la capçalera de l’entrada de l’article i només l’accepció afectada per la remissió en presentació completa, i si ho és a una accepció de locució, apareix la capçalera de l’article, la capçalera de la locució i l’accepció afectada per la remissió en presentació completa.

Un cop dins l’article de destinació de la remissió, es pot demanar de veure l’article sencer en presentació completa mitjançant la funció Article sencer si és que només se’ns en mostrava un fragment, o bé tornar a l’article d’origen de la remissió mitjançant la llista de resultats de la part esquerra de la pantalla.

Inversament, si en un article trobeu el símbol indicador de l’existència de sinònims precedint una entrada, una locució o una accepció i hi cliqueu per desplegar-ne la llista, podeu fer clic sobre qualsevol dels sinònims enumerats i accedir a l’article corresponent. Podeu tornar a l’article de destinació de la remissió clicant sobre la definició remissiva o bé mitjançant la llista de resultats de la part esquerra de la pantalla.

Text navegable

El text dels articles del diccionari és navegable. Fent doble clic sobre qualsevol mot d’un article s’accedeix a l’article d’aquest mot en una finestra independent.

A la part esquerra de la finestra es mostra l’entrada que s’identifica amb el mot cercat i a la part dreta es mostra l’article corresponent.

En cas d’homografia, al costat esquerre de la finestra apareixen les diverses entrades a què pot correspondre el mot cercat. Trieu l’entrada que cregueu que s’ajusta al mot que ha suscitat la navegació i se’n presentarà l’article al costat dret.

Per exemple, si en aquesta definició cliqueu sobre la forma porta:

[Persona] que porta roba apedaçada.

s’obrirà una finestra amb una llista de resultats a l’esquerra en què apareixeran dos registres: porta f. i portar v.

L’article que es presentarà per defecte a la part dreta és el de porta f., ja que correspon a l’entrada amb la forma més pròxima al mot que ha suscitat la navegació. En canvi, pel context del mot que ha originat la navegació es pot deduir que l’entrada que correspon al mot cercat és el verb portar, a l’article del qual podeu accedir a través de la llista de resultats.

1.7. Enllaços amb altres aplicacions de l’IEC

A la part superior dreta de l’àrea en què es presenta l’article consultat trobareu tres enllaços, , i . Aquests enllaços permeten accedir als resultats corresponents al mot consultat en tres altres recursos lexicogràfics de l’IEC: l’article del Diccionari de la llengua catalana i del Diccionari descriptiu de la llengua catalana, d’una banda, i les concordances del mot en el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, de l’altra.

En el cas del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, a més de proporcionar-vos les concordances del mot consultat també us oferirà un gràfic cronològic, que us donarà compte de l’ús del mot registrat en el corpus des de l’any 1833 fins a l’actualitat, i un gràfic de distribució dialectal, que us mostrarà el nombre de concordances del mot cercat per a cadascun dels cinc grans dialectes del català.

2. CERCA AVANÇADA

L’opció de cerca avançada permet fer cerques més complexes en el diccionari tenint en compte paràmetres altres que la cadena de caràcters de l’entrada.

Dona accés a un mòdul de consulta que permet fer cerques textuals en les diverses àrees dels articles del diccionari, ja sigui en definicions, en informacions d’ús, en exemplificacions o en tots tres àmbits alhora, i permet també, mitjançant llistes de valors associats a diversos elements dels articles, la possibilitat de restringir la cerca als articles que contenen els valors seleccionats.

2.1. Organització de la cerca avançada

La cerca avançada s’organitza en sis blocs: Entrada, Locució, Cerca textual, Definició, Exemplificació i Informació d’ús.

Cadascun d’aquests blocs té diversos filtres que es poden activar per tal de restringir el resultat d’una cerca.

Precedint el mòdul dels sis blocs de la cerca, a l’extrem esquerre, hi ha el botó que executa la cerca, i un botó que permet esborrar tots els filtres per tal de començar una nova consulta. A l’extrem dret, l’enllaç us fa sortir de la pàgina de la cerca avançada i us dona accés a la pàgina de cerca bàsica.

2.1.1. Entrada

Els paràmetres de cerca en aquest bloc de la cerca avançada són:

Cerca de text

Com en la cerca bàsica, escriviu en la casella Cerca una seqüència de caràcters i seleccioneu la condició de cerca (Comença per / Acaba en / Conté / És igual a / No comença per / No acaba en / No conté).

El botó permet que la cerca es faci tenint en compte o sense tenir en compte accents i dièresis en el text de cerca introduït. Per defecte, la cerca no els té en compte.

Categoria lèxica

Aquest menú desplegable conté totes les categories lèxiques del diccionari i permet seleccionar-ne una, diverses o totes. El programa mostrarà els articles que tinguin la categoria o categories lèxiques seleccionades. No seleccionar cap opció té el mateix efecte que seleccionar-les totes.

Model flexiu

Aquest menú desplegable conté els diversos models flexius atribuïbles als mots del diccionari. Podeu seleccionar un, diversos o tots els models flexius i el programa cercarà entrades que tinguin un dels models seleccionats. No seleccionar cap opció té el mateix efecte que seleccionar-les totes.

Llengua d’origen

Aquest menú desplegable conté les llengües d’origen que s’indiquen per als manlleus no adaptats inclosos en el diccionari. Podeu cercar els manlleus no adaptats pertanyents a una, a diverses o a totes les llengües d’origen. El programa cercarà articles del diccionari que tinguin associada la llengua o llengües d’origen seleccionades. Si no se selecciona cap opció, la cerca no té en compte aquest paràmetre.

Partició sil·làbica

Activant aquest filtre, el programa només executa la cerca sobre els articles que continguin partició sil·làbica associada a l’entrada. Si no s’activa, la cerca no té en compte aquest paràmetre.

2.1.2. Locució

Cerca de text

Escriviu en la casella Cerca una seqüència de caràcters i seleccioneu la condició de cerca (Comença per / Acaba en / Conté / És igual a / No comença per / No acaba en / No conté). L’espai en blanc, l’apòstrof, el guionet i els signes de puntuació són un caràcter més dins la cerca.

Sota la casella en què introduïu el text, a més del botó vist en la consulta del bloc anterior, un altre botó, , permet restringir la cerca als casos en què la cadena de caràcters cercada constitueix un mot sencer, i descartar els resultats en què la cadena de caràcters és part d’un mot o part de dos o més mots consecutius.

Per defecte, aquestes restriccions estan desactivades i la cerca no les té en compte.

Categoria lèxica

Aquest menú desplegable conté totes les categories lèxiques de les locucions i permet seleccionar-ne una, diverses o totes. El programa mostrarà els articles que tinguin una locució amb la categoria o categories lèxiques seleccionades. No seleccionar cap opció té el mateix efecte que seleccionar-les totes.

2.1.3. Cerca textual

Aquest bloc de la cerca permet cercar una cadena de caràcters en el text de les definicions, de les informacions d’ús i de les il·lustracions del diccionari conjuntament.

L’espai en blanc, l’apòstrof, el guionet i els signes de puntuació són un caràcter més dins la cerca.

Cerca de text

Escriviu en la casella Cerca una seqüència de caràcters i seleccioneu la condició de la cerca que voleu fer (Comença per / Acaba en / Conté / És igual a / No comença per / No acaba en / No conté).

Sota la casella en què introduïu el text hi ha tres botons que permeten afinar la cerca textual. A més dels botons ja descrits i , considerant el text com un mot sencer o no i considerant o no els accents i la dièresi, un tercer botó, , permet que la cerca del text introduït es faci tenint en compte o sense tenir en compte majúscules i minúscules.

Per defecte, aquestes funcions estan desactivades i la cerca no les té en compte.

Lloc de cerca

Aquest menú desplegable conté els llocs de l’article de diccionari en què podeu fer la cerca i permet seleccionar-ne un, diversos o tots. Si no se selecciona cap opció, la cerca es fa en tots els llocs simultàniament.

2.1.4. Definició

Aquest bloc de la cerca permet cercar una cadena de caràcters només en el text de les definicions, ja sigui d’accepcions d’entrada o d’accepcions de locució. L’espai en blanc, l’apòstrof, el guionet i els signes de puntuació són un caràcter més dins la cerca.

Cerca de text

Escriviu en la casella Cerca una seqüència de caràcters i seleccioneu la condició de cerca (Comença per / Acaba en / Conté / És igual a / No comença per / No acaba en / No conté). Els claudàtors que en les definicions marquen l’inici i el final d’un argument, [ ], no són un caràcter de cerca, s’han de desestimar.

La cerca de text pot ésser restringida pels mateixos modificadors donats al bloc anterior amb idèntic funcionament: , considerant el text com un mot sencer o no; , considerant o no accents i dièresis, i , distingint majúscules i minúscules o no.

Lloc de cerca

La cadena de caràcters introduïda pot ésser cercada en el text íntegre de la definició, en el text de la definició excloent-ne els arguments, que en el diccionari apareixen marcats entre claudàtors, o bé només dins el text dels arguments, entre els claudàtors. Aquestes tres opcions són excloents entre si. L’opció marcada per defecte és la primera. Només es pot triar una d’aquestes opcions si prèviament s’ha introduït un text de cerca.

Subcategoria lèxica

Aquest menú desplegable conté totes les subcategories lèxiques possibles per a una accepció i podeu seleccionar-ne una, diverses o totes. El programa mostrarà els articles que tinguin una definició a la qual s’hagi associat la subcategoria o una de les subcategories lèxiques seleccionades. No seleccionar cap opció té el mateix efecte que seleccionar-les totes.

Àrea temàtica

Aquest menú desplegable conté totes les àrees temàtiques que es poden atribuir a una accepció i podeu seleccionar-ne una, diverses o totes. El programa mostrarà els articles que tinguin una definició a la qual s’hagi associat l’àrea o àrees temàtiques seleccionades. No seleccionar cap opció té el mateix efecte que seleccionar-les totes.

Valoració lingüística

Aquest menú desplegable conté les etiquetes que indiquen una valoració lingüística associada a una accepció d’un mot o d’una locució del diccionari. Podeu marcar una o totes les opcions de la llista, i la cerca es restringirà a les accepcions que tinguin alguna de les etiquetes marcades. Si no se selecciona cap opció, la cerca no té en compte aquest paràmetre.

2.1.5. Exemplificació

Aquest bloc de la cerca permet cercar una cadena de caràcters només en el text de les il·lustracions, ja siguin d’accepcions d’entrada, d’accepcions de locució o de mots relacionats. L’espai en blanc, l’apòstrof, el guionet i els signes de puntuació són un caràcter més dins la cerca.

Cerca de text

Escriviu en la casella Cerca una seqüència de caràcters i seleccioneu la condició de cerca (Comença per / Acaba en / Conté).

La cerca de text pot ésser restringida pels mateixos modificadors donats en el bloc Cerca textual amb idèntic funcionament: , considerant el text un mot sencer o no; , considerant els accents i la dièresi o no, i , distingint majúscules i minúscules o no.

Tipus

La cadena de caràcters introduïda pot ésser cercada en el text de les col·locacions o de les coocurrències o dels exemples d’ús, en dos d’aquests tres tipus d’il·lustracions o en totes les il·lustracions, siguin del tipus que siguin. Si no se selecciona cap opció, la cerca no té en compte aquest paràmetre.

2.1.6. Informació d’ús

Aquest bloc de la cerca permet cercar una cadena de caràcters només en el text de les informacions d’ús, ja siguin informacions corresponents a l’entrada, a una locució o a una accepció. L’espai en blanc, l’apòstrof, el guionet i els signes de puntuació són un caràcter més dins la cerca.

Cerca de text

Escriviu en la casella Cerca una seqüència de caràcters i seleccioneu la condició de cerca (Comença per / Acaba en / Conté).

Podeu restringir la cerca de text amb els mateixos modificadors donats al bloc Cerca textual i amb idèntic funcionament: , considerant el text un mot sencer o no; , considerant els accents i la dièresi o no; , distingint majúscules i minúscules o no.

En aquesta cerca en particular s’ha afegit un quart modificador, , que permet restringir la cerca a text en cursiva per tal de facilitar la cerca de mots usats metalingüísticament en aquest tipus de text.

Tipus

Podeu restringir la cerca de la cadena de caràcters a les informacions d’ús de tipus morfològic, sintàctic, fonètic, dialectològic o varietat funcional, seleccionant només un d’aquests tipus, diversos o tots. Seleccionar dos tipus d’informació o més donarà com a resultat només aquelles informacions que tinguin associats tots els tipus seleccionats, no pas totes les informacions a què s’hagi associat algun dels tipus seleccionats. Si no se selecciona cap opció, la cerca no té en compte aquest paràmetre.

2.2. Ús dels filtres

Els filtres que no s’activen no intervenen en la cerca dels resultats. Per exemple, si no es fa cap selecció al menú Categories lèxiques del bloc Entrada, la cerca es farà sobre els mots de totes les categories lèxiques, encara que no hagin estat expressament seleccionades.

Un cop executada la cerca, el programa mostra una taula de resultats amb les entrades que compleixen totes les condicions explicitades.

Cerca usant filtres en un sol bloc

La cerca avançada pot consistir en l’aplicació de condicions de cerca a un o a diversos filtres d’un mateix bloc.

Per exemple:

En el bloc Entrada es poden cercar entrades amb la categoria lèxica adjectiu i el model flexiu mot invariable en gènere i nombre.

En el bloc Locució es poden cercar locucions amb la categoria lèxica locució verbal que comencin pel mot no.

En el bloc Cerca textual es poden cercar la cadena de caràcters ¬comptable¬ dins el text de definicions o exemplificacions, indistintament, però descartant el text de les informacions d’ús.

En el bloc Definició es poden cercar definicions que comencin per la cadena de caràcters ¬malaltia infecciosa¬.

En el bloc Exemplificació es poden cercar col·locacions o coocurrències que continguin la cadena de caràcters ¬imperio¬.

En el bloc Informació d’ús es poden cercar informacions que continguin el mot connector.

Cerca usant filtres en diversos blocs

En els dos primers blocs, Entrada i Locució, es poden seleccionar condicions de cerca només en l’un, només en l’altre o en tots dos blocs, combinant filtres de tots dos.

Per exemple, es poden cercar entrades amb categoria lèxica nom (tots) que continguin locucions acabades amb el mot de.

Els filtres aplicats als blocs Entrada i Locució, ja sigui a l’un, a l’altre o a tots dos, es poden combinar amb condicions de cerca en un, i només un, dels quatre blocs restants.

Per exemple, es poden cercar entrades amb categoria lèxica nom (tots) que continguin locucions acabades amb el mot de i que a més continguin informació d’ús de tipus sintàctic.

L’activació de filtres en un d’aquests quatre blocs, Cerca textual, Definició, Exemplificació o Informacions d’ús, exclou la possibilitat d’activar-ne en un dels altres tres.

Per exemple, no es poden cercar articles amb accepcions que tinguin la subcategoria lèxica intransitiu en el bloc Definició i que a més tinguin informacions d’ús del tipus sintàctic.

Quan es combina l’activació de filtres en més d’un bloc, les condicions de cerca aplicades a un bloc restringeixen el resultat que ofereixen les condicions de cerca del bloc o blocs precedents.

2.3. Taula de resultats

Un cop executada la cerca amb els paràmetres seleccionats, es mostra una taula de resultats que conté tots els registres que compleixen les condicions de la cerca establertes.

Precedint la taula trobareu informació sobre la cerca executada: d’una banda, el nombre de registres que compleixen les condicions de la cerca seguit del nombre d’entrades a què pertanyen aquests registres; de l’altra, un resum dels valors seleccionats en els diversos blocs de la cerca que han estat activats.

En la columna de l’esquerra trobareu l’entrada o bé la locució que conté l’element o elements cercats dotada d’un enllaç que permet, clicant-hi, accedir a l’article corresponent en una finestra nova.

A la dreta d’aquesta primera columna, la taula ofereix les columnes necessàries per a presentar el paràmetre o els paràmetres sobre els quals s’ha aplicat algun filtre.

En la fila que encapçala la taula, en què hi ha els títols de les columnes, si situeu el punter sobre la línia de separació entre una columna i la del costat, el punter es transforma en i fent-hi clic i arrossegant-lo, podeu modificar l’amplada de les columnes per tal de donar més espai a la columna que tingui més text:

Cadascun dels títols va acompanyat d’una icona en forma d’embut, , que permet filtrar els resultats. Clicant-hi al damunt s’obre un quadre de diàleg que permet restringir els valors que es mostren en la columna als que són iguals, comencen per, acaben en, contenen, no són iguals, no comencen per, no acaben en o no contenen la cadena de caràcters que hi introduïu. Si la cerca inicial ha donat una taula amb molts resultats, aquest recurs pot permetre afinar-la.

Sobre la fila de capçalera de la taula hi ha dos botons que permeten l’exportació de les dades de la taula a un full de càlcul o a un document PDF.

Un cop vistos els resultats, un botó a l’extrem superior esquerre de la pantalla, , us permet tornar a la finestra de la cerca avançada, o bé a l’extrem superior dret, un altre botó, , us permet anar directament a la finestra de cerca bàsica.